INDIVIDA MAXIMUS

 Špekulativni 

INDIVIDA MAXIMUS - Špekulativni 2017

INDIVIDA Maximus - ŠPEKULATIVNI je sestavljen iz štirih izbranih vzajemnih skladov na podlagi dolgoročnega vlaganja ter prepleta zahtevane donosnosti in visokega sprejemanja tveganja ciljnih vlagateljev. Portfelj je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki si želijo najvišjih donosov in se zavedajo izpostavljenosti visokemu tveganju. Izbrani vzajemni skladi in njihova razmerja predstavljajo celovito naložbo.

KD Balkan 

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb na Balkanu. Sklad ima najmanj 85 odstotkov sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 odstotkov pa v delnicah v regiji, ki obsega Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Romunijo, Bolgarijo, Grčijo in Turčijo. Manj kot 10 odstotkov sredstev je naloženih v enote drugih skladov.

 

Infond BRIC 

Naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev investiranih v delnice regijsko omejenega diverzificiranega portfelja družb iz držav Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska. Zaradi regijske omejitve je tveganje visoko, zato priporočamo vlaganje v daljšem časovnem obdobju. Donos se bo dosegal iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 

ALTA Gold 

ALTA Gold je namenski sklad. Najmanj 75 odstotkov svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je proizvodnja ali predelava žlahtnih kovin (platina, srebro, zlato idr.) oziroma poslovanje (nakup, prodaja, posredovanje) z žlahtnimi kovinami. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 25 odstotkov svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj sklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

 

Triglav nepremičnine 

Sklad Triglav Nepremičnine se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja nepremičninskega področja. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Naložbe sklada bodo usmerjene pretežno v delnice podjetij iz sektorja nepremičninskega področja ter v enote delniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko. Skupen delež takšnih naložb ne bo nižji od 80 odstotkov sredstev sklad.

INDIVIDA FORTIS

Dinamični

 

INDIVIDA FORTIS - Dinamični 2017

INDIVIDA FORTIS - Dinamični je sestavljen iz štirih izbranih vzajemnih skladov na podlagi dolgoročnega vlaganja ter prepleta zahtevane donosnosti in višjega sprejemanja tveganja ciljnih vlagateljev. INDIVIDA Fortis - DINAMIČNI je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki si želijo visokih donosov in se zavedajo izpostavljenosti visokemu tveganju. Izbrani vzajemni skladi in njihova razmerja pa predstavljajo celovito naložbo. 

KD Rastko

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb v Evropi. Sklad ima najmanj 85 odstotkov sredstev naloženih v delnicah, najmanj 80 odstotkov pa v evropskih delnicah. Manj kot 10 odstotkov sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend ponovno vložimo. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

 

ALTA Global Emerging

ALTA Global Emerging je delniški sklad. Sredstva bo imel naložena v delnice in enote delniških ciljih skladov izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez osredotočenja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije trgov v razvoju bo najmanj 80 odstotkov, naložbe v posamično podregijo pa ne bodo dosegale 80 odstotkov sredstev podsklada. Med trge v razvoju spadajo države podregij Latinska Amerika - trgi v razvoju, Azija Pacifik - trgi v razvoju, Azijski podkontinent - trgi v razvoju, Evropa - trgi v razvoju,  in Afrika. Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 odstotkov vrednosti sredstev sklada. 

 

Infond Life

Vzajemni sklad je namenski delniški vzajemni sklad, ki je panožno omejen in nalaga sredstva v delnice družb: 
• proizvajalcev, distributerjev in prodajalcev zdravil, medicinske opreme in pripomočkov, 
• s področja biotehnologije in bio-znanosti ter 
• zdravstvenih storitev. 
Vzajemni sklad bo skupaj najmanj 75 odstotkov svojih sredstev vlagal v delnice katerih osnovna dejavnost se uvršča v zdravstveno panogo oziroma v eno izmed panožnih skupin znotraj zdravstvene panoge.

 

Triglav svetovni razviti trgi

Delniški vzajemni sklad je globalni delniški sklad, zato bodo njegove naložbe osredotočene v delnice podjetij in v enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov s sedežem na enem od razvitih svetovnih trgov. Z ozirom na sedež izdajatelja bodo naložbe vzajemnega sklada v vrednostne papirje geografsko omejene na naslednje razvite trge: ciljni delež od vrednosti sredstev vzajemnega sklada Severna Amerika - 55%, Evropa - 31%, Azija in Pacifik - 14% s tem, da bo imel vzajemni sklad največ 10 odstotkov sredstev naloženih v delnicah izdajateljev s sedežem na enem od razvijajočih se trgov Latinske Amerike, Vzhodne Evrope, Bližnjega Vzhoda, Afrike, Azije in Pacifika. 

INDIVIDA SOLIDUS

Uravnoteženi

Dolgoročna rast

Zmerno tveganje

INDIVIDA SOLIDUS - Uravnoteženi 2017

INDIVIDA Solidus - URAVNOTEŽENI je sestavljen iz treh izbranih vzajemnih skladov na podlagi srednje ročnosti vlaganja ter prepleta zahtevane donosnosti in zmernega tveganja ciljnih vlagateljev. Izbrani vzajemni skladi in njihova razmerja predstavljajo celovito naložbo.

KD Galileo

Temeljni cilj sklada KD Galileo je dolgoročna kapitalska rast. Upravljalec jo dosega s pomočjo aktivnega upravljanja portfelja, ki je sestavljen iz delnic, državnih in podjetniških obveznic, instrumentov denarnega trga, zamenljivih obveznic, enot drugih skladov, depozitov in denarja. Zaradi te strategije se lahko v vsakem trenutku brez omejitev spremeni in prilagodi novim tržnim razmeram. Naložbe so usmerjene pretežno v globalne razvite trge. 

 

Triglav Renta

Sklad Triglav Renta uvrščamo med globalne mešane sklade. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti vloženih sredstev ob zmernem tveganju. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v  delnice uspešnih svetovnih podjetij ter v prvovrstne državne in podjetniške obveznice. Triglav Renta se uvršča med srednje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih.

 

ALTA Global

ALTA Global je globalno usmerjen sklad. Najmanj 75 odstotkov svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev iz različnih perspektivnih sektorjev z vsega sveta. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 25 odstotkov svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. Cilj sklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb. 

 

INDIVIDA SECURUS

Umirjeni

Varno investiranje na kratek rok

INDIVIDA SECURUS - Umirjeni 2017

INDIVIDA Securus je sestavljen iz treh izbranih vzajemnih skladov, primeren za kratkoročne vlagatelje, ki v ospredje postavljajo varnost investiranih sredstev.

KD MM

Naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu. Sredstva so naložena v depozite ter državne in podjetniške instrumente denarnega trga. Sklad ima tehtano povprečno zapadlost od 30 do 180 dni in je v celoti izpostavljen evru. 

 

Triglav High Yield Bond

Sklad Triglav High Yield Bond se glede na vrsto naložb uvršča med sklade obveznic zunaj naložbenega razreda. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških vrednostnih papirjev in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb. Sredstva sklada bodo upravljane aktivno. Naložbe sklada bodo pretežno usmerjene v državne in podjetniške obveznice zunaj naložbenega razreda ter v enote obvezniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko.

 

ALTA Goods

ALTA Goods najmanj 85 odstotkov svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je je proizvodnja, predelava, prodaja in distribucija hrane in pijače, tobačnih izdelkov ter izdelkov za gospodinjstvo in osebno nego.

 

 

Portfelji skozi čas

Kako se je spreminjala sestava INDIVIDA Portfeljev skozi čas.

MAXIMUS  
Triglav Balkan 40%
Infond BRIC 30%
PDU International 20%
MP-Gold 10%
FORTIS  
PDU Balkan 30%
Infond Delniški 30%
MP-India 20%
Probanka NT 20%
SOLIDUS  
Probanka Alfa 40%
Triglav Steber 1 30%
NFD IT 30%
   
SECURUS  
Krekova Sidro 50%
PDU Bond 50%
   
   
MAXIMUS  
Triglav Balkan 20%
Infond BRIC 30%
PDU International 30%
KD Surovine in energija 20%
FORTIS  
PDU Balkan 20%
Triglav Rastoči trgi 30%
NFD Finance 20%
Probanka Sigma 30%
SOLIDUS  
KD Novi trgi 20%
Probanka Alfa 30%
MP-Gold 20%
Publikum Bond 30%
SECURUS  
Triglav Evropa 30%
Probanka Gama 20%
Krekova Sidro 30%
KD MM 20%
MAXIMUS  
Triglav Balkan 30%
Infond BRIC 30%
ALTA Komet 20%
KD Nova Energija 20%
FORTIS  
NFD IT 20%
Triglav Rastoči trgi 30%
PB Biotech Index 20%
ALTA International 30%
SOLIDUS  
KD Novi trgi 20%
Probanka Alfa 30%
NFD Finance 20%
ALTA Bond 30%
SECURUS  
Triglav Evropa 20%
Probanka Sigma 20%
NFD Obvezniški 30%
KD MM 30%
MAXIMUS  
Triglav Balkan  20%
INFOND Bric 30 %
ALTA Komet 30%
NFD IT 20 %

 

FORTIS  
NFD Novi trgi 20%
Triglav HRP 30%
Probanka Agriculture 20%
KD Vzhodna Evropa 30%
SOLIDUS  
KD Novi trgi 20%
Perspektiva WorldMix 30%
NFD Evro/Amerika 20%
ALTA High Yield Bond 30%
SECURUS  
Alta Bond 30%
Triglav Evropa 20%
KD MM 30%
Probanka Alfa 20%
MAXIMUS  
Abančna DZU Balkan 20%
Infond BRIC 30%
ALTA Turkey 30%
NFD Finance 20%
FORTIS  
Triglav EM Bond 20%
NFD Euro Amerika 30%
Ilirika Gazela 20%
KD Vzhodna Evropa 30%
SOLIDUS  
Triglav EM Potrošne dobrine 20%
NFD Obvezniški 30%
KD Prvi izbor 20%
ALTA ABS 30%
SECURUS  
Triglav Zdravje in farmacija 20%
Probanka Alfa 20%
ALTA Bond  30%
KD MM 30%
MAXIMUS  
Infond Frontier 30%
ALTA India 30%
Ilirika Azija 20%
KD Surovine in energija 20%
FORTIS  
Triglav HRP 30%
Ilirika Gazela 30%
Infond BRIC 20%
ALTA High Yield Bond 20%
SOLIDUS  
Triglav EM Bond 30%
ALTA Goods 30%
NFD Azija 20%
KD Bond 20%
SECURUS  
ALTA Bond 30%
KD MM 30%
Infond Alfa 20%
Triglav Top Brands 20%
MAXIMUS  
Infond Technology 30%
KD Balkan 30%
Triglav HRP 20%
ALTA India 20%
FORTIS  
KD Rastko 30%
Triglav Top Brands 30%
Infond Frontier 20%
Ilirika Gazela 20%
SOLIDUS  
KD Bond 30%
ALTA ABS 30%
NFD 1 20%
Triglav Evropa 20%
SECURUS  
KD MM 30%
Triglav Renta 30%
Infond Bond - Euro 20%
ALTA High Yield Bond 20%
MAXIMUS  
ALTA New Europe 30%
KD Balkan 30%
Infond Tecnology  20%
Triglav HRP 20%
FORTIS  
KD Indija - Kitajska 30%
Triglav Top Brands 30%
ALPEN.SI 20%
ALTA Europe 20%
SOLIDUS  
ALTA ABS 30%
KD Bond 30%
Infond Life 20%
Triglav Evropa 20%
SECURUS  
KD Galileo 30%
Triglav Renta 30%
ALTA High Yield Bond 20%
Infond Money - Euro 20%
MAXIMUS  
Triglav HRP 30%
KD Tehnologija 30%
Infond Energy 20%
ALTA India 20%
FORTIS  
Triglav Evropa 30%
KD Amerika 30%
Infond Technology  20%
Alta Global Emerging  20%
SOLIDUS  
ALTA ABS 30%
KD Bond 30%
Triglav Top Brands 20%
Alpen.Developed 20%
SECURUS  
ALTA Bond 40%
Triglav Renta 30%
KD MM 30%