Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe aplikacije in spletnega mesta

 

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV Moj Portfelj

(v nadaljevanju: Splošni pogoji)

 

I. Uvodne določbe in definicije izrazov

1. člen

 

S temi Splošnimi pogoji se določajo pravice in obveznosti vsakega uporabnika spletnega mesta oziroma aplikacije Moj Portfelj, dostopne na spletni povezavi https://mojportfelj.com (v nadaljevanju: aplikacija), ter pogoji za uporabo te aplikacije.

 

Izrazi v teh Splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 

 • Individa Consultum d.o.o. pomeni pravno osebo, ki upravlja aplikacijo
 • Upravljavec pomeni osebo iz prejšnje alineje
 • Splošni pogoji so ti splošni pogoji, kot izhaja iz prejšnjega odstavka tega člena
 • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je sprejela te Splošne pogoje in se registrirala kot uporabnik aplikacije skladno z določili iz teh Splošnih pogojev
 • Aplikacija je brezplačna spletna aplikacija, ki uporabnikom lahko omogoča pregled in stanje njenih osebnih financ, in sicer praviloma ves čas (24 ur na dan in vse dni v tednu)
 • Vstopna stran je spletna stran, na kateri se nahaja aplikacija Moj Portfelj
 • Zloraba aplikacije pomeni uporabo aplikacije, ki ni v skladu s temi Splošnimi pogoji, navodili upravljavca in splošno prakso uporabe aplikacije
 • Ponudnik dostopa do interneta je pravna oseba, ki stranki zagotavlja dostop do interneta

 

II. Pogoji, postopki in načini prvega dostopa k aplikaciji

 

2. člen

 

Posameznik lahko postane uporabnik aplikacije na naslednje načine:

 

 1. s spletno registracijo in soglasjem k tem Splošnim pogojem, ali
 2. po telefonu ali osebno, pri čemer mora na Splošne pogoje pristati najmanj tudi pred vstopom v aplikacijo v elektronski obliki, ali
 3. s sklenitvijo Pogodbe o osebnem finančnem svetovanju.

 

Pred prvim dostopom v aplikacijo ter ob vsaki spremembi teh Splošnih pogojev, je uporabnik dolžan pristati na Splošne pogoje. V kolikor Splošnih pogojev ne sprejme, je uporabniku dostop do aplikacije onemogočen vse dotlej, dokler s Splošnimi pogoji ne soglaša. Oseba lahko postane uporabnik aplikacije šele, ko soglaša s Splošnimi pogoji.

 

Oseba, ki se želi registrirati kot uporabnik aplikacije, ne glede na način iz prvega odstavka tega člena, lahko postane uporabnik šele po tem, ko mu upravljavec posreduj geslo za dostop. Upravljavec bo vsak tak zahtevek obravnaval in presojal primernost osebe kot kandidata za uporabnika.

 

 

3. člen

 

Da lahko postane uporabnik, mora oseba kumulativno izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • oseba je skladno z določili teh Splošnih pogojev oddala zahtevo za pristop k aplikaciji in je od upravljavca prejela geslo za dostop
 • je oseba polnoletna in ima polno poslovno sposobnost
 • če je oseba mladoletna oziroma ima omejeno poslovno sposobnost ali pa slednje sploh nima, in kadar je oseba pravna oseba, lahko uporabnik zanjo postane njen zakoniti zastopnik, vendar je v takšnih primerih možna registracija zgolj na način iz točke b) prvega odstavka prejšnjega člena.

 

4. člen

 

Upravljavec si pridržuje pravico, da osebi ne izda gesla za dostop do aplikacije brez razloga in utemeljitve. Šteje se, da je upravljavec osebi zavrnil zahtevo za dostop do aplikacije, če ji v 10 dneh ni posredoval gesla za dostop.

 

Upravljavec si pridržuje pravico, da uporabniku blokira dostop do aplikacije, začasno ali za stalno, brez razloga in brez posebnega opozorila. Blokado izvede tako, da uporabniku blokira geslo za dostop do aplikacije.

 

Upravljavec bo uporabniku blokiral geslo za dostop do aplikacije vselej, kadar bo ugotovil, da uporabnik ne spoštuje teh Splošnih pogojev, smrti ali izgubi poslovne sposobnosti uporabnika in v primeru nekorektnega poslovanja uporabnika.

 

Vsakršna blokada dostopa do aplikacije uporabniku ne daje nobenih pravic in pri upravljavcu ne povzroča nikakršnih obveznosti ali/in odškodninske odgovornosti do uporabnika.

 

5. člen

 

Uporabnik potrebuje za uporabo aplikacije primerno programsko in strojno opremo, ki omogoča nemoteno delovanje in uporabo aplikacije. Upravljavec ne nudi tehnične podpore uporabnikom v primeru, da jim aplikacija zaradi njihove lastne neprimerne ali neskladne programske ali strojne opreme ne deluje.

 

6. člen

 

Uporabnik se lahko prijavi v aplikacijo z uporabniškim imenom in geslom, kar velja tudi za vse že obstoječe uporabnike pred pričetkom veljavnosti teh Splošnih pogojev, pri čemer morajo vsi ob svoji prvi prijavi, ki sledi pričetku veljavnosti teh Splošnih pogojev, le-te tudi sprejeti.

 

7. člen

 

Uporabnik se lahko prijavi v aplikacijo z uporabniškim imenom in geslom, kar velja tudi za vse že obstoječe uporabnike pred pričetkom veljavnosti teh Splošnih pogojev, pri čemer morajo vsi ob svoji prvi prijavi, ki sledi pričetku veljavnosti teh Splošnih pogojev, le-te tudi sprejeti.

 

8. člen

 

Z izročitvijo vstopnega gesla stranki s strani upravljavca, lahko uporabnik prične z uporabo aplikacije in je glede uporabe le-te podvržen oziroma zavezan s pravili, določenimi s temi Splošnimi pogoji. Cenika ni, saj je uporaba aplikacije za uporabnike brezplačna. S prevzemom vstopnega gesla oseba oziroma uporabnik prevzema vsa tveganja v zvezi z varovanjem le-tega pri njej.

 

Nekatere storitve, ki jih omogoča aplikacija, so na voljo zgolj proti plačilu. Naročilo na te storitve je možno oddati v aplikaciji ali osebno pri upravljavcu.

 

Pravica do uporabe uporabniškega imena in vstopnega gesla ni prenosljiva.

 

9. člen

 

Dostop do aplikacije se uporabniku lahko prekine tudi na njegovo željo, ki jo posreduje pisno upravljavcu ali preko aplikacije. Upravljavec bo uporabo uporabnikovega gesla za dostop do aplikacije blokiral najkasneje v 5 dneh od dneva, ko bo prejel takšno zahtevo od uporabnika.

 

 

III. Omejitev odgovornosti

 

10. člen

 

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli preneha z zagotavljanjem storitve aplikacije brez vsakršnega predhodnega obvestila in ne prevzema nobene odgovornosti za obnovo spletnega mesta oziroma storitev aplikacije. Prav tako upravljavec ne daje nobenih zagotovil o brezhibnosti delovanja aplikacije, njeni stalni dostopnosti in podobnem, ter za navedeno tudi ne prevzema nobene odgovornosti, posredne ali neposredne.

 

11. člen

 

Podatki in informacije, posredovane uporabniku preko aplikacije, so informativne narave in upravljavec ne odgovarja za pravilnost podatkov, točnost, ažurnost, popolnost ali dostopnost podatkov, in sicer niti za tiste podatke, ki jih v aplikacijo vnese uporabnik sam kot tudi ne za tiste podatke, ki jih aplikacija sama uvozi iz drugih virov, kot tudi ne za podatke in informacije, ki jih v aplikacijo vnese upravljavec.

 

12. člen

 

Upravljavec bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati natančnost, pravilnost in ažurnost podatkov v aplikaciji, in sicer v obsegu, kolikor bo to v njegovi moči. Za napake v sistemu aplikacije upravljavec ne odgovarja.

 

Vsebine, dostopne z aplikacijo, lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Vse vsebine, dostopne z aplikacijo, so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne.

 

Vsakršno zanašanje na informacije, dokumente in gradiva, ki jih uporabnik prejme v aplikaciji, jih uporabnik uporabi po svoji lastni presoji in na izključno lastno odgovornost. Upravljavec ne sprejema nobene odgovornosti.

 

IV. Dostopanje do aplikacije

 

13. člen

 

V primeru težav se uporabniki lahko obrnejo na upravljavca znotraj njegovega delovnega časa, vendar pa upravljavec ne zagotavlja tehnične podpore v primeru težav z operacijskimi sistemi, spletnimi brskalniki ter drugo programsko in strojno opremo, ki jo uporabljajo uporabniki.

 

 

V. Prejemanje novičk in obveščanje uporabnika

 

14. člen

 

S pristankom na te Splošne pogoje se uporabnik izrecno strinja, da vsa obvestila, povezana z uporabo aplikacije, prejema zgolj v aplikacijo. S pristankom na ta Splošne pogoje uporabnik izrecno soglaša, da bo od upravljavca, po njegovi diskreciji, na svoj elektronski naslov prejemal obvestila (t.i. novičke), pod pogoji in na način, kot je urejeno s temi Splošnimi pogoji.

 

15. člen

 

V primeru, da je uporabnik ustrezno identificiran in koristi tudi druge storitve upravljavca ali z njim povezanih družb, se strinja, da mu upravljavec in z njim povezane družbe, vsa obvestila, obračune in drugo posredujejo izključno preko aplikacije, razen kadar to zaradi zakonskih zahtev ni mogoče.

 

16. člen

 

Uporabnik soglaša, da sistem elektronske izmenjave informacij, podatkov in obvestil iz prejšnjih dveh členov, predstavlja običajen način izmenjave podatkov in pri čemer se takšna sporočila in informacije štejejo za prejeta s strani uporabnika, ko je sporočilo posredovano uporabniku kot obvestilo znotraj aplikacije. S tem se uporabnik izrecno odpoveduje prejemanju obvestil, podatkov in drugih informacij po navadni ali elektronski pošti. Informacije in druga obvestila se ne štejejo za prejeta, če aplikacija ne deluje oziroma ne deluje pravilno.

 

17. člen

 

Uporabnik se lahko od novičk iz 15. člena teh Splošnih pogojev odjavi na spletni strani MojPortfelj tako, da se prijavi kot uporabnik in v funkciji, ki je temu namenjena, odkljuka funkcijo ťodjava od novičkŤ. Z odjavo ne preneha njegov pristanek na te Splošne pogoje kot tudi ne pomeni odstopa od katerekoli pogodbe, sklenjene med upravljavcem in uporabnikom. Na novičke se uporabnik vselej lahko znova prijavi tako, da odstrani kljukice iz funkcije iz prvega stavka tega člena.

 

VI. Cena, obveznosti in odgovornosti uporabnika

 

18. člen

 

Uporaba aplikacije je za uporabnike brezplačna. Nekatere storitve, ki se zagotavljajo preko aplikacije, so plačljive skladno s pogoji in ceniki, ki jih objavi upravljavec ali/in z njim povezana družba.

 

19. člen

 

Uporabnik lahko podatke, do katerih dostopa v okviru aplikacije, v kolikor ni z zakonom določeno drugače, uporablja le v osebne ter nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

 

20. člen

 

Varovanje vstopnega gesla je odgovornost uporabnika.

 

Uporabnik se obveže v primeru morebitne nepooblaščene uporabe, suma oziroma možnosti nepooblaščene uporabe ter ob kraji ali izgubi oziroma odtujitvi vstopnega gesla takoj preklicati vstopno geslo.

 

Po prejemu preklica iz prejšnjega odstavka upravljavec onemogoči uporabniško ime in vstopno geslo uporabnika. Preklic uporabniškega imena in vstopnega gesla prične učinkovati takoj, če je prejet s strani upravljavca v času njenega delovnega časa oziroma takoj naslednji delovni dan, če je prejet zunaj delovnega časa upravljavca.

 

Preklic se izvede osebno na sedežu upravljavca, preko faksa na št. 590 81 461 ali po telefonu na št. 590 81 460. Vse nevarnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z izgubo oziroma odtujitvijo vstopnega gesla po drugem odstavku tega člena, nosi uporabnik sam.

Uporabnik, čigar uporabniško ime in vstopno geslo sta bila preklicana, lahko znova odda prošnjo za dostop do aplikacije, pri čemer pa velja, da takšno zahtevo lahko poda zgolj na način iz točke b) prvega odstavka 2. člena teh Splošnih pogojev.

 

VII. Obveznosti upravljavca

 

21. člen

 

Upravljavec uporabniku ne odgovarja za kakršnokoli škodo, izgubo dobička in druge stroške, nastale zaradi njegovega spremljanja, uporabe ali nezmožnosti uporabe aplikacije. Upravljavec prav tako ni odgovoren za škodo, izgubo in druge stroške, nastale zaradi spremljanja, uporabe ali nezmožnosti uporabe, nedelovanja oziroma nepravilnega delovanja sistema elektronskega obveščanja, na katere se uporabnik prijavi v okviru aplikacije.

 

Priklop na spletno omrežje in storitve ponudnikov dostopa do spleta niso predmet dostopanja k aplikaciji. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za posledice, ki nastanejo zaradi napake pri dostopu do svetovanega spleta in prenosu podatkov prek njega.

 

22. člen

 

Upravljavec ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do storitev aplikacije.

 

Upravljavec prav tako ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, odločitev državnih organov,...).

 

Upravljavec priporoča, da se uporabniki glede ocene katere koli vsebine v aplikaciji posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki ter vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem mestu, pred uporabo nujno preverijo pri upravljavcu ali pri drugih ustreznih strokovnjakih.

 

23. člen

 

Aplikacija lahko vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

 

VIII. Zaščitene znamke in avtorske pravice

24. člen

 

Aplikacija je intelektualna lastnina upravljavca. Vse informacije, podatki, opisi storitve in druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo v aplikaciji, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati ali drugače uporabljati katere koli vsebine, dostopne na tem spletnem mestu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

 

25. člen

 

Video vsebine, slike oseb, stavb, predmetov, krajev in druge slike ter druge večpredstavne vsebine, prikazane na spletnem mestu, so last upravljavca ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh vsebin brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh vsebin predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine.

 

26. člen

 

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, ki so prikazane na spletnem mestu, so last upravljavca ali drugih oseb. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez predhodnega pisnega dovoljenja upravljavca ali tiste druge osebe, ki je lastnica zaščitnih znakov.

 

27. člen

 

Upravljavec prepoveduje predpomnjenje in prikazovanje katere koli vsebine, dosegljive prek aplikacije, v t. i. okvirih (frames - iframe). Upravljavec si pridržuje pravico onemogočanja kakršnih koli nepooblaščenih povezav ali okvirov in izrecno izključuje lastno odgovornost za vsebino, objavljeno na drugih spletnih mestih.

 

IX. Začasna ustavitev dostopa do aplikacije

28. člen

 

Upravljavec avtomatično onemogoči dostop do aplikacije, če:

 

 • uporabnik prijavi izgubo, krajo, odtujitev ali nepooblaščen dostop do vstopnega gesla
 • obstaja sum o možnosti nepooblaščenega dostopa do aplikacije

 

X. Varovanje podatkov

 

29. člen

 

Upravljavec se zavezuje, da bo podatke, pridobljene z aplikacijo, uporabljal izključno za potrebe lastnega poslovanja in jih ne bo v nobeni drugi obliki nudil drugim pravnim ali fizičnim osebam. Izjema pri tej določbi so zunanji izvajalci, ki so zadolženi za informacijsko vzdrževanje aplikacije, ki pa so tudi zavezani k varovanju zaupnosti osebnih in drugih podatkov, do katerih imajo dostop v okviru izvajanja storitev za upravljavca, pri čemer s takimi podatki sploh ne smejo razpolagati, razen v okviru izvajanja storitev za upravljavca.

 

Uporabnik prevzema izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih posreduje upravljavcu in se mu v primeru spremembe osebnih podatkov oziroma kontaktnih informacij zavezuje spremembe ustrezno sporočiti.

 

30. člen

 

Upravljavec se zavezuje, da bo podatke, pridobljene z aplikacijo, uporabljal izključno za potrebe lastnega poslovanja in jih ne bo v nobeni drugi obliki nudil drugim pravnim ali fizičnim osebam. Izjema pri tej določbi so zunanji izvajalci, ki so zadolženi za informacijsko vzdrževanje aplikacije, ki pa so tudi zavezani k varovanju zaupnosti osebnih in drugih podatkov, do katerih imajo dostop v okviru izvajanja storitev za upravljavca, pri čemer s takimi podatki sploh ne smejo razpolagati, razen v okviru izvajanja storitev za upravljavca.

 

Uporabnik je seznanjen, da lahko kadarkoli od upravljavca pisno ali ustno na zapisnik zahteva:

 

 • da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in kontaktne informacije
 • da dopolni, popravi, blokira ali izbriše njegove osebne podatke, za katere dokaže, da so nepopolni; netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom
 • da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse obdelovalce uporabnikovih osebnih podatkov, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da daje svoje osebne podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic v primeru odklonitve ter, da je seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da uporabniku:

 

 • omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov
 • potrdi ali se podatki v zvezi z uporabnikom obdelujejo ali ne
 • omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na uporabnika ter mu omogoči, da jih uporabnik prepisuje ali kopira
 • posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na uporabnika
 • posreduje seznam uporabnikov, ki so jim bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen
 • da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o uporabniku vsebuje zbirka osebnih podatkov in o metodi obdelave
 • da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da ji pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov.

Uporabnik je seznanjen z naslednjimi podatki o upravljavcu njegovih osebnih podatkov: INDIVIDA Consultum d.o.o. je skrajšano ime za družbo INDIVIDA Consultum d.o.o., s sedežem na naslovu Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vložka 2007/14106. Osnovni kapital družbe znaša 8.763,15 EUR in je vplačan v celoti. Direktor družbe je Daniel Gregorič. Organ, pristojen za izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.

 

XI. Končne določbe

 

31. člen

 

Naslovi poglavij v teh Splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti ter na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali Pristopne izjave kot celote nimajo vpliva.

 

32. člen

 

Vse medsebojne spore, zahtevke ali/in nesoglasja iz oziroma v zvezi z uporabo aplikacije, bosta uporabnik oziroma oseba, ki želi postati uporabnik, in upravljavec reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje njunih medsebojnih sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

33. člen

 

Upravljavec in stranka kot uporabnik soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost spletnih sporočil na sodišču.

 

34. člen

 

Ti Splošni pogoji veljajo od 4.11.2015 in so na voljo na spletni strani aplikacije do katere se lahko dostopa preko posebne spletne povezave in v prostorih upravljavca.

 

 

Upravljavec:

INDIVIDA Consultum d.o.o.