Nepristransko o stroških vlaganja v vzajemne sklade

Tako kot pri vseh finančnih naložbah, je tudi pri vlaganju v vzajemne sklade treba upoštevati stroške, ki pri samem vlaganju nastanejo.

 

 

 

Neposredni stroški, to sta vstopna in izstopna provizija, nastanejo ko v sklad vplačamo ali pa izplačamo vložena sredstva. Med posredne stroške pa uvrščamo upravljalsko provizijo, skrbniško provizijo in druge stroške sklada. 

 

Vstopni stroški

Če ima sklad, v katerega želite vplačati svoja sredstva, vstopne stroške, je to navedeno v dokumentih sklada. Navadno se vstopni stroški gibajo med 0,5 in 4 %, če govorimo o slovenskih vzajemnih skladih. Vstopne stroške lahko preverite tudi na posamezni kartici sklada na naši tečajnici. 

 

Vstopni stroški se glede na vaš vložek zaračunajo na dan, ko vam DZU nakazana sredstva pretvori v točke vzajemnega sklada.

 

Kako se vstopni strošek izračuna? Če v vzajemni sklad, ki ima 3 % vstopne stroške, vložite 1.000 EUR, bo vaša neposredna investicija znašala 970,9739 EUR oziroma 1000 deljeno z 1,03.  

 

Izstopni stroški

V kolikor ima vzajemni sklad izstopne stroške, se le-ti zaračunajo na dan, ko vam DZU iz vzajemnega sklada izplača zahtevani znesek. POZOR! Če ste v vzajemni sklad pristopili brez stroškov in le-ta ni bil v akciji brez vstopne provizije, ima ta sklad najverjetneje izstopne stroške, ki vam jih DZU zaračuna tudi pri prenosu sredstev v drug sklad krovnega sklada. 

 

Upravljalska provizija

Družba za upravljanje si za upravljanje vzajemnega sklada obračunava upravljalsko provizijo. Zaračunava se dnevno pred izračunom vrednosti enote premoženja. 

 

Če znaša upravljalska provizija 2 % in ima leto 365 dni, DZU vsak dan zaračuna vzajemnemu skladu 2 % / 365 (0,005479 %) od celotne vrednosti vzajemnega sklada, kot nadomestilo za upravljanje. 

 

Upravljalska provizija je že upoštevana pri objavi vrednosti enote premoženja, torej so višine donosov vzajemnih skladov (tečajnica) dejansko takšne, kakor jih objavijo družbe za upravljanje.