Kaj piše v dokumentih vzajemnega sklada in zakaj so pomembni?

Transparentnost naložb v vzajemne sklade je zagotovljena tudi zaradi precejšnjega števila dokumentov in javnih objav, ki jih morajo skladno z zakonodajo upraljalci predočiti vlagateljem.

 

 

Poleg rednih mesečnih in letnih objav so upravljalci vlagatelje dolžni pisno obvestiti tudi o vseh morebitnih spremembah, ki jih načrtujejo (združevanje skladov, likvidacija, sprememba stroškov in podobno).

 

Ko se odločite za pristop k vzajemnim skladom...

Morate najprej podpisati pristopno izjavo. Lahko pristopite k več skladom hkrati (znotraj krovnega sklada) ali pa k posameznemu skladu. Podpis pristopne izjave je brezplačen in za vlagatelja ne predstavlja nobene obveznosti. Podpis pristopne izjave lahko opravite na podlagi osebne identifikacije na za to pooblaščenem vpisnem mestu ali pa neposredno na sedežu izbrane družbe za upravljanje. 

 

Kateri dokumenti so za vas pomembni...

Še pred podpisom pristopne izjave vam mora predstavnik DZU (posameznik, ki ima opravljeno licenco ATVP za trženje vzajemnih skladov) izročiti izvod dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter vam omogočiti vpogled v izvod prospekta ter letnega in polletnega poročila o poslovanju DZU.  

 

Prospekt vzajemnega sklada opredeljueje naložbene cilje, naložbeno politiko, stroške, pravila upravljanja, informacijo o obdavčitvi, informacije o poslovanju VS ter informacije o družbi za upravljanje. 

 

Letno poročilo o poslovanju vsebuje računovodske izkaze (bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov ter izkaz gibanja VEP), informacije o strukturi naložb, razkritje tveganj, tehnike upravljanja sredstev, v primeru zadolževanja investicijskega sklada pojasnil v zvezi s tem, tabelo s podatki o celotnih stroških poslovanja ipd. DZU sestavlja letno poročilo za obdobje, ki je enako koledarskemu letu. Letno poročilo o poslovanju mora seveda pregledati tudi revizor. To pa ne velja nujno za polletno poročilo, ki je sestavljeno za prvih šest mesecev posameznega leta. 

 

Ključni podatki za vlagatelje so pripravljeni za vsak sklad krovenega sklada (ali posamezni vzajemni sklad) in vsebujejo vse ključne informacije za vlagatelja, s katerimi naj bi se seznanil, preden se odloči za pristop in vplačilo v sklad: cilji in naložbena politika, stopnja tveganja, stroški sklada in pretekla uspešnost. Ključni podatki (KIID) so dostopni na spletnih straneh posameznih DZU ter tudi na naši tečajnici. 

 

Mesečno poročilo o poslovanju

DZU mora za vsak vzajemni sklad, ki ga upravlja, do petnajstega dne v mesecu na svoji spletni strani objaviti mesečno poročilo o poslovanju.

 

Mesečno poročilo mora vsebovati:

 

  • graf s prikazom gibanja VEP
  • sistetični kazalnik tveganj in donosa
  • kumulativne donosnosti naložbe oziroma simulacijo bodoče donosnosti
  • seznam desetih največjih naložb
  • sestavo naložb
  • čisto vrednost sredstev sklada.

 

Mesečna poročila objavljamo tudi na naši tečajnici