Infond Obvezniški - EUR
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

 

Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad, najmanj 80 % sredstev investira v obveznice in obvezniške ciljne sklade. Pretežni del naložb sklada je nominiranih v valuti evro. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova prejetih obresti in kapitalskih dobičkov ob ustrezni razpršenosti naložb. 

Zakaj Infond Obvezniški - EUR?

  • Sklad je opredeljen kot splošni obvezniški sklad - EUR, saj ima več kot 70% sredstev izpostavljenih do evropske valute evro.
  • Najmanj 90% sredstev sklada je naloženih v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga.
  • Delež tujih obveznic z bonitetno oceno zunaj naložbenega razreda (ang. non-investment grade) ne presega 30% sredstev sklada, od tega ima lahko največ 10% sredstev izpostavljenih do trgov v razvoju.
  • Sredstva sklada so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje ne glede na dospelost.    
  • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
  • Sredstva sklada so aktivno upravljana.

Struktura sklada po vrsti naložb

Obveznice 80,64%
Odprti investicijski skladi 4,72%

Sintetični kazalnik tveganja

  Nizka do srednja nihajnost - Državne, podjetniške obveznice

 

Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.