Infond Kratkoročne obveznice - EUR
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad, pretežni delež (oz. najmanj 80 %) sredstev investira v kratkoročne državne in podjetniške obveznice.


Povprečno modificirano trajanje portfelja naložb sklada je od 1 do 3 let.

Zakaj Kratkoročne obveznice - EUR?

Sredstva sklada so tako naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, katerih je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do evropske valute evro (EUR).

Sklad kratkoročnih obveznic Infond Kratkoročne obveznice – EUR je primeren predvsem za prenos sredstev iz višje tveganih delniških in mešanih skladov:
-    za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali 
-    ob pričakovanju večjih nihanjih na kapitalskih trgih.

Priporočljivo obdobje varčevanja  tem skladu je najmanj 1 leto.

Struktura sklada po vrsti naložb

Naložbeni depoziti 75,95%
Instrumenti denarnega trga 16,22%

Sintetični kazalnik tveganja

  Nizka nihajnost - Pretežno bančni depoziti

 

Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke nihajnosti. Zastopani so bančni depoziti, komercialni zapisi in zakladne menice.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.