PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov
VEP na dan 20. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
20. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

PSP Pika je mešani defenzivni globalni sklad razvitih trgov. Podsklad sredstva nalaga v lastniške vrednostne papirje, vendar manj kot 35 %, v dolžniške vrednostne papirje, v instrumente denarnega trga, v delnice in v enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denar in denarne ustreznike. Izpostavljenost do držav razvitih trgov je najmanj 80 %, brez osredotočenja na posamezno državo ali podregijo oziroma valuto.

Zakaj PSP Pika?

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev, ki bo izvirala iz obresti, dividend in iz kapitalskih dobičkov, ob nižjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju, in se bo izkazovala v vrednosti enote premoženja sklada.

Struktura sklada po vrsti naložb

Obveznice 32,2%
Delnice 14,8%
Enote delniških ciljnih skladov 8,3%
Depoziti in denarni trg 34,9%

 

Sintetični kazalnik tveganja

  Nizka do srednja nihajnost - Državne, podjetniške obveznice

 

Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.