Infond Dividendni
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond Dividendni, delniški podsklad, nalaga sredstva po vsem svetu brez geografske ali panožne omejitve. Investira v stabilna globalna podjetja, ki dosledno povečujejo svoje dividende.

Zakaj Infond Dividendni?

Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad razvitih trgov, brez osredotočanja na posamezno državo, regijo ali podregijo oziroma valuto, ki izbira naložbe sistematično med družbami, ki redno izplačujejo dividende. Posredno vlagate v delnice, kot so na primer Valero Energy, Cisco Systems, Deutsche Post, Taiwan Semiconductor, Pfizer,… 

 

Podsklad je s to naložbeno politiko začel poslovati 15. marca 2018. Dotlej je posloval kot Infond Krekov Globalni, delniški podsklad brez geografskih in panožnih omejitev.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 83,55%
Odprti investicijski skladi 14,69%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.