NLB Skladi - Evropa uravnoteženi
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Pomembno! K NLB Skladom lahko pristopite samo v poslovalnicah banke NLB d.d.

 

Naložbena politika sklada

Podsklad NLB Skladi – Evropa uravnoteženi lahko nalaga sredstva samo v: najmanj 35 % v tržne lastniške vrednostne papirje, najmanj 35 % v tržne dolžniške vrednostne papirje izdajateljev iz ene izmed naslednjih držav: Slovenija, Poljska, Češka ali Madžarska, druge prenosljive vrednostne papirje, vključene v vsaj en vodilni borzni indeks posamezne države Nove Evrope, vrednostne papirje, ki jih pridobi družba za upravljanje za račun podsklada v postopku njihove prve prodaje, instrumente denarnega trga, delnice odprtih investicijskih družb, bančne depozite.

Zakaj NLB Skladi – Evropa uravnoteženi?

Poglavitni naložbeni cilj podsklada NLB Skladi- Evropa uravnoteženi je razpršitev tveganja na kapitalskih trgih držav Nove Evrope in doseganje nadpovprečne donostnosti ob sprejeti ravni tveganja, ki je za kombinirane podsklade nadpovprečn. Rast vrednosti sredstev v upravljanju se bo dosegla predvsem z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi osnovi obresti in dividend. Podsklad NLB Skladi- Nova Evropa uravnoteženi ne vključuje naložb v izvedene finančne instrumente.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 55,24%
Obveznice 40,48%
Kratkoročni vrednostni papirji 1,32%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja nihajnost - Delnice in obveznice

 

Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.