NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški
VEP na dan 18. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
18. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Pomembno! K NLB Skladom lahko pristopite samo v poslovalnicah banke NLB d.d.

Naložbena politika sklada

Staranje svetovnega prebivalstva in izboljševanje življenjskega standarda narekujeta čedalje večje povpraševanje po zdravilih ter zdravstveni oskrbi in opremi, velik prispevek k razvoju pa se pričakuje tudi od biotehnoloških družb. Podsklad NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški sredstva nalaga v delnice družb, ki jim koristijo demografska gibanja.

Zakaj NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški?

Cilj sklada je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti srednji ravni tveganja z naložbami v delnice izdajateljev iz dejavnosti farmacije in zdravstva. Naložbeno tveganje sklada znižuje defenzivna narava poslovanja vključenih izdajateljev, katerih uspešnost poslovanja je v manjši meri povezana z gospodarskim ciklom.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 97,77%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.