NLB Skladi - Globalni delniški
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Pomembno! K NLB Skladom lahko pristopite samo v poslovalnicah banke NLB d.d.

 

Naložbena politika sklada

Sklad lahko nalaga: od 85% do 100% vrednosti sredstev vzajemnega sklada v tržne lastniške vrednostne papirje (delnice), od 0% do 15% vrednosti sredstev vzajemnega sklada v instrumente denarnega trga (dolžniške vrednostne papirje z rokom vračila do enega leta), od 0% do 15% vrednosti sredstev v bančne depozite na vpogled ali na odpoklic ali vezane depozite z možnostjo dviga sredstev pred zapadlostjo krajšo od enega leta, od 0% do 15% vrednosti sredstev v enote premoženja oz. v delnice drugih odprtih investicijskih skladov, katerih geografska usmerjenost naložb določa naložbe pretežno na kapitalske trge.

Zakaj NLB Skladi - Globalni delniški?

Osnovni naložbeni cilj vzajemnega sklada NLB Skladi - Globalni delniški sklad je doseganje nadpovprečne donosnosti naložb ob sprejeti ravni tveganja, ki je za delniške investicijske sklade nadpovprečna.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 90,48%
Enote ciljnih skladov 5,64%
Depoziti 1,03%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.