NLB Skladi - ZDA delniški
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Pomembno! K NLB Skladom lahko pristopite samo v poslovalnicah banke NLB d.d.

 

Naložbena politika sklada

Združene države Amerike so center ekonomske moči, njihov delniški trg pa sinonim za delniške naložbe z največjo tržno kapitalizacijo na svetu. Dinamično gospodarstvo Združenih držav je še vedno najpomembnejše na svetu in lokomotiva svetovne gospodarske rasti. Nosilci ekonomskih politik so že večkrat dokazali, da so sposobni ohranjati to pomembno vlogo. Vse našteto se odraža tudi na gibanju tečajev delnic. Delež naložb v delnice mora znašati najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada. Skupni delež naložb v lastniške vrednostne papirje izdajateljev iz Združenih držav Amerike in enote delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne lastniške vrednostne papirje, ne sme biti manjši od 80 % vrednosti sredstev podsklada. Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral. Premoženje sklada se upravlja zmerno aktivno.

Zakaj NLB Skladi – ZDA delniški?

Naložbeni cilj podsklada NLB Skladi – ZDA delniški je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti višji ravni tveganja z naložbami v delnice izdajateljev iz Združenih držav Amerike. Naložbeno tveganje podsklada se bo zmanjševalo predvsem z dobro panožno razpršenostjo.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 96,33%
Ostalo 1,27%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.