NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Pomembno! K NLB Skladom lahko pristopite samo v poslovalnicah banke NLB d.d.

 

Naložbena politika sklada

Obvezniške naložbe predstavljajo nižje tvegano alternativo delniškim naložbam. Skupaj z visoko likvidnostjo je sklad NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR zlasti primeren za previdnejše vlagatelje.

Zakaj NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR?

Sklad NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR večino svojih sredstev nalaga v podjetniške obveznice naložbenega razreda izdajateljev s sedežem v razvitih evropskih državah, za katere je značilno nižje naložbeno tveganje in s tem tudi nihanje vrednosti enote premoženja

Struktura sklada po vrsti naložb

Obveznice 93,85%
Depoziti 3,03%
Kratkoročni vrednostni papirji 1,02%

Sintetični kazalnik tveganja

  Nizka nihajnost - Državne obveznice

 

Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi in komercialni zapisi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.