NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Pomembno! K NLB Skladom lahko pristopite samo v poslovalnicah banke NLB d.d.

 

Naložbena politika sklada

Podsklad NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški nalaga premoženje v več kot 70 uveljavljenih izdajateljev samo na največjih in najrazvitejših kapitalskih trgih v svetu (Evropa, Severna Amerika in Azija) v vseh ključnih gospodarskih panogah in je najbolj razpršen delniški podsklad v naši ponudbi. Glavna prednost tega podsklada je ravno njegova odlična razpršitev, saj vlagatelj prevzema predvsem tveganje splošnega padca tečajev v svetu, tveganja, povezana s posamezno geografsko regijo, gospodarsko panogo ali posameznim izdajateljem pa v bistveno manjši meri.

Zakaj NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški?

Osnovni naložbeni cilj podsklada NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški je globalna razpršitev tveganja in doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti ravni tveganja, ki je za delniške podsklade povprečna. Rast vrednosti sredstev v upravljanju se bo dosegala predvsem z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 88,96%
Enote ciljnih skladov 7,04%
Depoziti 1,95%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.