Infond Globalni uravnoteženi
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond Globalni uravnoteženi je mešani globalni podsklad s poudarkom na nižji volatilnosti in stabilnosti z mešano strukturo delniških in obvezniških naložb. Omogoča visoko razpršitev premoženja v delnicah in obveznicah priznanih družb.Uravnotežen način upravljanja zagotavlja nižjo volatilnost (fleksibilen delež delnic in obveznic, izbor delnic velikih, uveljavljenih podjetij).

Zakaj Infod Globalni uravnoteženi?

Sklad investira sredstva v delnice, enote delniških ciljnih skladov in obveznice brez panožne omejitve iz vsega sveta. Mešani podsklad ima poudarek na nižji volatilnosti in stabilnosti naložb, zato je primerna naložba tako v stabilnih kot nestabilnih razmerah na kapitalskih trgih, saj z globalno razpršenostjo in razpršenostjo po naložbenih razredih nudi nižjo stopnjo volatilnosti. Naložbeni cilj je stabilna kapitalska rast. Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti ob ustrezni razpršenosti naložb.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 57,18%
Obveznice 32,08%
Odprti investicijski skladi 4,80%
Instrumenti denarnega trga 3,30%

Sintetični kazalnik tveganja

 Srednja nihajnost - Delnice in obveznice

 

Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.