PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov
VEP na dan 20. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
20. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov. Podsklad sredstva nalaga v lastniške vrednostne papirje, v dolžniške vrednostne papirje, v instrumente denarnega trga, v delnice in v enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denar in denarne ustreznike. Podsklad, najmanj 85 % sredstev nalaga v delnice ali v delnice in enote delniših ciljnih skladov, pri čmer ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov brez osredotočnja na eno držvo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80 %, naložbe v posamičo podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada.

Zakaj PSP MODRA LINIJA?

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev, ki bo izvirala predvsem iz kapitalskih dobičkov in dividend ter deloma iz obresti, ob višjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju, in se bo izkazovala v vrednosti enote premoženja sklada.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 88,2%
Obveznice 3,6%
Enote delniških ciljnih skladov 5,2%
Enote obvezniških ciljnih skladov 0,4%
Depoziti in denarni trg 0,5%

 

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.