Triglav Azija
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav Azija je regionalni delniški podsklad. Osnovni cilj sklada je doseganje nadpovprečne dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe so regionalno usmerjene v delnice podjetij s sedežem na enem od azijskih trgov in v delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko usmerjeno na področje Azije.

Zakaj Triglav Azija?

Osrednja pozornost naložbene politike sklada Triglav Azija je namenjena najbolj zanimivim naložbam na kapitalskih trgih azijskih držav. Naložbe sklada so prvenstveno regionalno usmerjene v delnice podjetij s sedežem na trgih Azijsko-Pacifiške regije. Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 89,06%
Investicijski skladi 4,75%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.