Triglav Jugovzhodna Evropa
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav Jugovzhodna Evropa je regionalni delniški podsklad. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe so regionalno usmerjene v delnice izbranih podjetij balkanske regije in v delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko usmerjeno na trge JV Evrope.

Zakaj Triglav Jugovzhodna Evropa?

Balkan predstavlja regijo, kjer so zaradi tujih investicij, vstopa držav JV Evrope v Evropsko unijo in privatizacije državnega premoženja pričakovanja o razvoju regije visoka. Naložbe so usmerjene v izbrana podjetja s solidno perspektivo rasti na dolgi rok. Zaradi svoje naložbene politike sklad priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 90,31%
Investicijski skladi 4,40%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.