Triglav Svetovni razviti trgi
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav Svetovni razviti trgi je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja z naložbami v delnice največjih svetovnih podjetij. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij in investicijske sklade, ki imajo sedež na razvitih kapitalskih trgih Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Zakaj Triglav Svetovni razviti trgi?

Sklad učinkovito razporeja sredstva na največje razvite kapitalske trge Severne Amerike, Evrope, Azije ter Pacifika s čimer zagotavlja ustrezno razpršitev ter znižanje naložbenih tveganj portfelja. Sklad vas z visoko razpršitvijo premoženja varuje tudi pred valutnimi spremembami. Naložbe sklada na razvite kapitalske trge in v največja podjetja prinašajo portfelju stabilnost in stabilne dolgoročne donose.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 91,28 %
Investicijski skladi 2,79 %
Depoziti 2,55 %

 

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.