Triglav Zeleni
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Sklad Triglav Zeleni se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Naložbe so globalno razpršene pretežno v razvite trge. Najmanj 85% sklada je v vsakem trenutku naloženega v delnice družbeno odgovornih podjetij. 100% delniških naložb bo naloženih v delnice podjetij, ki so med vodilnimi na področju družbene odgovornosti znotraj svoje panoge.

Zakaj Triglav Zeleni?

Sklad je sestavljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med bolj donosne in tvegane finančne instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 6. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri čemer višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in višje tveganje.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice najmanj 85%
Drugi investicijski skladi največ 10%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.