Triglav Rastoči trgi
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav Rastoči trgi​ je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj sklada je doseganje visokih donosov z naložbami v najbolj dinamične in najhitreje rastoče trge na svetu. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih trgih Azije, Latinske Amerike, Afrike in Vzhodne Evrope.

Zakaj Triglav Rastoči trgi?

Rastoča gospodarstva so najmanj zadolžena gospodarstva na svetu in imajo čedalje večjo vlogo v globalnem gospodarstvu. Beležijo nadpovprečno gospodarsko rast, imajo močan izvoz in mlado demografsko strukturo, ki dosega vedno višjo kupno moč, zaradi česar se razvija velik notranji trg in krepi domača potrošnja. V prihodnjih letih bodo rastoči trgi gonilna sila svetovne gospodarske rasti.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 95,08%
Depoziti 3,28%

Sintetični kazalnik tveganja

  Visoka nihajnost - Delnice

 

Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.