Triglav Preudarni
VEP na dan 26. 05. 2022
Sprememba VEP na dan
26. 05. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada 

Naložbe bodo pretežno usmerjene v dolžniške vrednostne papirje s stabilnim donosom, komercialne zapise in depozite, v manjši meri pa tudi v delnice podjetij. Naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja ob nižji stopnji tveganja. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike.

 

Zakaj Triglav Preudarni?

Sklad razporeja sredstva pretežno v obveznice, komercialne zapise in depozite, v manjši meri tudi  delnice. To omogoča nižjo nihajnost sklada.

Defenzivna struktura sklada omogoča povečanje manj tveganih naložb v nepredvidljivih obdobjih. Prevladujejo naložbe v EUR, predvsem zaradi obveznic, s čimer se zmanjšuje valutno tveganje.Pričakovana donosnost presega donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja.


Sintetični kazalnik tveganja

Srednja nihajnost - Delnice in obveznice

 

Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.